Adw. Olga Kwiecińska-Bątruk

Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie (obecnie - Uczelni Łazarskiego w Warszawie).

Z „Kancelarią Adwokacką J.J.K.” związana jest od 2010 roku. W latach 2014-2016 odbywała w niej aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jerzego Kwiecińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również odbywając praktyki i staże w kancelariach prawnych oraz instytucjach samorządowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W roku 2017 złożyła egzamin adwokacki i wpisana została na listę adwokatów wykonujących zawód w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

W czasie odbywania aplikacji adwokackiej – na łamach czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra” opublikowany został jej artykuł pt. „O wadze problemu badań przedmałżeńskich”.

Obecnie aktywnie udziela się ona w organizowanych akcjach pomocy prawnej świadczonej pro bono, w tym również udziela porad prawnych w ramach „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.

Od 7 maja 2018 roku prowadzona przez nią Kancelaria stała się partnerem „Karty Dużej Rodziny”, oferując preferencyjne koszty pomocy prawnej dla beneficjentów tego programu.

Celem jej praktyki prawnej jest niesienie Państwu pomocy i wsparcia Państwa zarówno w zakresie rozwiązania już istniejących, jak i mogących pojawić się w przyszłości problemów prawnych.

Posiadane doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (zarówno z sektora państwowego jak i prywatnego) pozwala jej na negocjowanie jak najkorzystniejszych dla Państwa warunków zawieranych umów i porozumień.

Zakres usług

Świadczone usługi mogą przyjmować formę:

 • udzielenia wyłącznie porady prawnej;
 • udzielenia porady prawnej oraz opracowania: 
  • pism przedprocesowych (korespondencji poprzedzającej wszczęcie postępowania sądowego, np. wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych, pism wypowiadających lub rozwiązujących umowy), 
  • pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg, kasacji, skarg kasacyjnych),
  • pism urzędowych,
  • umów, kontaktów, porozumień, oświadczeń,
 • udzielenia porady prawnej oraz sporządzenia pisemnej opinii prawnej,
 • udzielenia porady prawnej oraz dokonania analizy prawnej dokumentów,
 • reprezentacji przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej,  
 • reprezentacji w czasie prowadzonych negocjacji,
 • stałej lub okresowej obsługi prawnej – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek);

Pomoc prawna świadczona jest z zakresu wszystkich gałęzi prawa, niemniej jednak moją specjalnością pozostają sprawy z zakresu:

 • prawa rodzinnego
  np. rozwody, separacje, postępowania o podział majątku wspólnego, postępowania dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów rodziców z dziećmi, postępowania o ustalenie lub zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych
 • prawa pracy
  np. sprawy z zakresu niesłusznego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunków pracy, sprawy o odszkodowania za niesłuszne wypowiedzenia umów o pracę, sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • prawa oświatowego
  w tym stała obsługa prawna placówek oświatowych 
 • prawa cywilnego
  np. postępowania o zapłatę, postępowania o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień (m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi i lekarskimi), sprawy związane z nieruchomościami (rozgraniczenia, ochrona własności, ochrona posiadania, zasiedzenie, ustanawianie służebności, zniesienie współwłasności),
 • prawa spadkowego
  np. dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, postępowania o dział spadku, postępowania o zachowek, 
 • prawa handlowego
  w tym sprawy związane z zakładaniem, rejestracją i obsługą prawną spółek osobowych i kapitałowych.

Należności za usługi

Należności za świadczone usługi prawne, ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy i niezbędnego nakładu pracy. 

W tracie pierwszego spotkania z adwokatem Klient uzyskuje przed zleceniem usługi pełną i przejrzystą informację o wszelkich przewidywanych kosztach.

Przy określaniu należności za udzieloną pomoc prawną zastosowanie mają trzy podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia:

1/ kwotowy - polegający na uzgodnieniu z góry określonej sumy za daną usługę. 
Sposób ten ma zastosowanie w sprawach, w których już na wstępie określić można zarówno ich przewidywany przebieg, czas trwania, jak też niezbędny nakład pracy adwokata oraz w przypadku pojedynczych usług takich jak np. udzielenie porady prawnej, analiza dokumentów, sporządzenie opinii prawnej, opracowanie pisma;

2/ godzinowy polegający na ustaleniu z góry określonej stawki za godzinę pracy  adwokata.
Sposób ten stosowany jest w sprawach gdzie niemożliwym jest określenie na wstępie zakresu usługi. Należność obliczana jest w oparciu o ilość czasu pracy adwokata poświęconego na realizację usługi. Wysokość stawki ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz miejsca wykonywania zlecenia; 

3/ ryczałtowy za stałą obsługę prawna - stosowany wobec podmiotów gospodarczych, określany w transzach miesięcznych. 
Wysokość należności wynika z treści zawartej uprzednio umowy o stałą obsługę prawna. Uzgadniana jest w toku negocjacji z klientem i zależy od zgłaszanych przez niego potrzeb oraz zakresu świadczonych na jego rzecz usług. 

Mając na uwadze szczególny charakter każdej ze spraw oraz indywidualne potrzeby i możliwości każdego z potencjalnych klientów kancelarii – jesteśmy otwarci na wspólne określenie sposobu rozliczeń innego niż formy powyżej wskazane.

Do każdej uzgodnionej należności należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawierania zlecenia wykonania poszczególnych usług prawnych. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Płatności za usługi prawne przyjmowane są w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w Kancelarii Adwokackiej J.J.K. adw. Olga Kwiecińska-Bątruk jest adwokat Olga Kwiecińska-Bątruk.
 2. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania zleconych usług pomocy prawnej oraz umów o zastępstwo procesowe, w zakresie objętym udzielonymi pełnomocnictwami (zleceniami), zgodnie z regulacjami ujętymi w przepisach art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku „Prawo o adwokaturze” (Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn.zm.)
 3. Powierzone dane w żadnym zakresie nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Powierzone dane przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zlecenia lub zawartej umowy o zastępstwo procesowe, nie dłużej jednak niż do czasu jaki określony jest w odpowiednich przepisach prawa skarbowego, podatkowego oraz regulacjach dotyczących archiwizacji dokumentów w kancelariach prawnych.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie osobom które zobligowane są do zachowania tajemnicy adwokackiej (lub radcowskiej) – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub też właściwie upoważnionym pracownikom Kancelarii, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie zasad przetwarzania danych.
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania powierzonych danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane powierzone Kancelarii nie są profilowane.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich przekazania może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • wglądu w treść przekazanych danych, oraz otrzymania ich kopii;
 • zmiany i sprostowania danych;
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub zmiany zakresu przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych;
 • wniesienia SKARGI na sposób przetwarzania danych;
 • wniesienia SPRZECIWU wobec przetwarzania Państwa danych w celu i na podstawach opisanych powyżej. W takim przypadku Państwa dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że istnieć będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które będą mieć charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. w toczącym się postępowaniu sądowym);
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym również wycofania zgód na przetwarzania danych jedynie określonych kategorii), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano zgodnie z przepisami prawa przez doręczeniem Administratorowi danych pisemnego oświadczenia o cofnięciu udzielonej zgody.

Kontakt

Telefony:

Tel.: 13 493-90-02
Tel. kom.: 530-626-977

Adres korespondencyjny:

38-600 Lesko
ul.Krasickich Nr 6

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Formularz kontaktowy