Adw. Jerzy Kwieciński

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie - ukończył w 1982 roku.

Jest absolwentem Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości – które ukończył w 2003 roku.

W czasie długoletniej pracy w powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury piastował między innymi funkcje:

 • Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Opolu Lubelskim;
 • Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie;
 • rzecznika prasowego Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie, a następnie rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego;
 • Szefa Oddziału d/s Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Był wielokrotnie członkiem zespołów legislacyjnych, w tym powoływanych na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Obrony Narodowej, zajmujących się opracowaniem lub opiniowaniem projektów ustaw i przepisów wykonawczych.

Autor publikacji w fachowej prasie prawniczej oraz wielu opracowań i koncepcji związanych z działalnością prokuratury,

W okresie prowadzenia własnej Kancelarii Adwokackiej J.J.K. z siedzibą w Lesku - dwukrotny laureat Plebiscytu "Prawnik Miesiąca" odnośnie woj. podkarpackiego, organizowanego przez Portal Internetowy "SKUTECZNY ADWOKAT.PL"

Wieloletnie wykonywanie zawodów prawniczych oraz różnorodność zajmowanych stanowisk stworzyły konieczność dysponowania przez niego wiedzą z wielu gałęzi prawa (w tym w szczególności - prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowań o odszkodowania).

Prowadzenie licznie zleconych spraw pozwoliło mu na nabycie umiejętności skutecznego wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Doświadczenia te dały również podstawy do pozyskania dogłębnej znajomości zasad funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i policji , a także instytucji i urzędów - zarówno państwowych, jak i samorządowych, w tym również służb mundurowych.

Zdobyte doświadczenia zawodowe umiejętnie wykorzystywane w powiązaniu ze stale pogłębianą wiedzą fachową stanowią stabilne gwarancje rzetelności i efektywności w podejmowanym w interesie klientów działaniu.

Nawyki wyniesione z pracy z dokumentami o najwyższych klauzulach tajności determinują szczególną troskę w bieżącej pracy zawodowej - o zachowanie pełnej dyskrecji i ochronę informacji przekazywanych przez osoby korzystające z usług kancelarii.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka J.J.K. adw. Jerzy Kwieciński oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm (w tym również spółek prawa handlowego), jak również organów administracji samorządowej, szkół, fundacji i stowarzyszeń.

Działalność kancelarii ukierunkowana jest w szczególności na preferencyjne świadczenie pomocy prawnej dla klientów zamieszkałych lub mających swoją siedzibę na terenach powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego.

Standardowy zakres działalności kancelarii obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentację w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, wieczystoksięgowych i administracyjnych - przed sądami powszechnymi, wojskowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 • opracowywanie pozwów, środków zaskarżenia ( apelacji, zażaleń, odwołań i skarg, kasacji i skarg kasacyjnych), a także innych pism procesowych oraz pism urzędowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach i przygotowanie projektów umów, analiza umów i innych dokumentów pod względem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym

Możliwym jest zawarcie z kancelarią umowy na stałą obsługę prawną, gwarantującą pełną dyspozycyjność i priorytetowe warunki w zakresie świadczonych usług.

W zależności o charakteru sprawy i oceny rzeczywistych niezbędnych potrzeb, co do zakresu świadczonej pomocy oraz indywidualnej woli klienta proponujemy różne formy zajmowania się sprawą – przykładowo:

 • wyłącznie udzielenie porady prawnej,
 • sporządzenie poszczególnych pism na życzenie klienta , przykładowo - wezwania do zapłaty, wniosków i pism procesowych inicjujących poszczególne postępowania,
 • reprezentowanie klienta w całości toku rozpoznawania sprawy (we wszystkich instancjach, od jej początku do jej prawomocnego zakończenia),
 • reprezentowanie klienta wyłącznie na pewnym etapie rozpoznawania sprawy (np. - w postępowaniu karnym – tylko w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w postępowaniu sądowym – tylko przed sądem I. instancji albo przed sądem odwoławczym).

Działalność kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej z zakresu wszystkich gałęzi prawa. Niemniej jednak jej specjalnością pozostają sprawy z zakresu :

 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza prawa lokalowego i nieruchomości,
 • prawa oświatowego,
 • postępowań o odszkodowania w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami lekarskimi, wypadkami przy pracy,
 • spraw związanych z działalnością służb mundurowych - policji, wojska, więziennictwa, Straży Granicznej, Służby Celnej,
 • zakładanie i obsługa prawna spółek - cywilnej, jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Należności za usługi

Należności za świadczone usługi prawne, ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy i niezbędnego nakładu pracy. 

W tracie pierwszego spotkania z adwokatem Klient uzyskuje przed zleceniem usługi pełną i przejrzystą informację o wszelkich przewidywanych kosztach.

Przy określaniu należności za udzieloną pomoc prawną zastosowanie mają trzy podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia:

1/ kwotowy - polegający na uzgodnieniu z góry określonej sumy za daną usługę. 
Sposób ten ma zastosowanie w sprawach, w których już na wstępie określić można zarówno ich przewidywany przebieg, czas trwania, jak też niezbędny nakład pracy adwokata oraz w przypadku pojedynczych usług takich jak np. udzielenie porady prawnej, analiza dokumentów, sporządzenie opinii prawnej, opracowanie pisma;

2/ godzinowy polegający na ustaleniu z góry określonej stawki za godzinę pracy  adwokata.
Sposób ten stosowany jest w sprawach gdzie niemożliwym jest określenie na wstępie zakresu usługi. Należność obliczana jest w oparciu o ilość czasu pracy adwokata poświęconego na realizację usługi. Wysokość stawki ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz miejsca wykonywania zlecenia; 

3/ ryczałtowy za stałą obsługę prawna - stosowany wobec podmiotów gospodarczych, określany w transzach miesięcznych. 
Wysokość należności wynika z treści zawartej uprzednio umowy o stałą obsługę prawna. Uzgadniana jest w toku negocjacji z klientem i zależy od zgłaszanych przez niego potrzeb oraz zakresu świadczonych na jego rzecz usług. 

Mając na uwadze szczególny charakter każdej ze spraw oraz indywidualne potrzeby i możliwości każdego z potencjalnych klientów kancelarii – jesteśmy otwarci na wspólne określenie sposobu rozliczeń innego niż formy powyżej wskazane.

Do każdej uzgodnionej należności należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawierania zlecenia wykonania poszczególnych usług prawnych. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Płatności za usługi prawne przyjmowane są w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w Kancelarii Adwokackiej J.J.K. adw. Jerzy Kwieciński jest adwokat  Jerzy Kwieciński.
 2. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania zleconych usług pomocy prawnej oraz umów o zastępstwo procesowe, w zakresie objętym udzielonymi pełnomocnictwami (zleceniami), zgodnie z regulacjami ujętymi w przepisach art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku „Prawo o adwokaturze” (Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn.zm.)
 3. Powierzone dane w żadnym zakresie nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Powierzone dane przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zlecenia lub zawartej umowy o zastępstwo procesowe, nie dłużej jednak niż do czasu jaki określony jest w odpowiednich przepisach prawa skarbowego, podatkowego oraz regulacjach dotyczących archiwizacji dokumentów w kancelariach prawnych.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie osobom które zobligowane są do zachowania tajemnicy adwokackiej (lub radcowskiej) – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub też właściwie upoważnionym pracownikom Kancelarii, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie zasad przetwarzania danych.
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania powierzonych danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane powierzone Kancelarii nie są profilowane.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich przekazania może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • wglądu w treść przekazanych danych, oraz otrzymania ich kopii;
 • zmiany i sprostowania danych;
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub zmiany zakresu przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych;
 • wniesienia SKARGI na sposób przetwarzania danych;
 • wniesienia SPRZECIWU wobec przetwarzania Państwa danych w celu i na podstawach opisanych powyżej. W takim przypadku Państwa dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że istnieć będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które będą mieć charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. w toczącym się postępowaniu sądowym);
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym również wycofania zgód na przetwarzania danych jedynie określonych kategorii), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano zgodnie z przepisami prawa przez doręczeniem Administratorowi danych pisemnego oświadczenia o cofnięciu udzielonej zgody.

Kontakt

Telefony:

Tel.: 13 493-90-02
Tel. kom.: 728-654-455
Tel. kom.: 783-834-455

Adres korespondencyjny:

38-600 Lesko
ul.Krasickich Nr 6

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Formularz kontaktowy